Om læreverket - med nyheter for høsten 2017

Tracks PRO - Nettressurs for fagrettet engelsk

Nettstedet Tracks PRO tilbyr fagrettede engelskressurser for 8 yrkesfaglige utdanningsprogram. Tracks PRO kan brukes i kombinasjon med læreboka Tracks Vg1–Vg2 eller som en frittstående læringsressurs.

 

Fagretting gjennom individuelt arbeid

Tracks PRO er lisensbelagt og krever individuell innlogging med brukernavn og passord (se nederst på siden). En elevlisensens gir tilgang til hele nettstedet, uansett hvilket utdanningsprogram eleven går på, noe som er enkelt og praktisk for læreren og skolen. Når eleven har logget seg inn, velger hun sitt eget utdanningsprogram – for eksempel «Restaurant- og matfag» – og kan begynne å jobbe umiddelbart.

Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret, slik at eleven kan se hva som er besvart og har oversikt over sin egen framdrift. Tracks PRO er derfor velegnet for individuelt og selvstendig arbeid med engelskfaget. Nettstedet supplerer arbeidet med læreboka og gir variasjon og tydeligere yrkesretting av opplæringen. (Et forslag til en årsplan som kombinerer arbeid med lærebok og Tracks PRO ligger i bunnmenyen på nettstedet.)

 

Fire læringsstier

Lærestoffet til hvert utdanningsprogram er ordnet slik at eleven beveger seg rundt på nettstedet i læringsstier. Det er fire stier (siden august 2017: fem) til hvert program. Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan også lage tankekart og skrive tekster. Ved hjelp av den elektroniske ordboka på nettstedet kan eleven raskt slå opp vanskelige og ukjente ord.

Stiene bygger ikke på hverandre, og de kan derfor brukes i den rekkefølgen lærer og elever finner mest hensiktsmessig - se oversikt over tematikk nedenfor. Elever på alle nivåer vil finne mye å jobbe med i Tracks PRO. Nivåmessig er kapittel 1.1 noe enklere enn de øvrige kapitlene. Det er imidlertid ulikt nivå på elementene innenfor kapitlene. Generelt sett er Web tasks (autentiske tekster og filmer) og Writing tasks det elevene vil finne mest utfordrende. God differensiering sikres ved hjelp av Shortcuts - tilrettelagte versjoner av noen av de lengste eller mest krevende tekstene. Alle tekster og shortcuts i sti 1-4 er innspilt som lyd.

 

Nyhet i 2017: "Intro"-sti

Intro-stien ble nettstedets femte læringssti i 2017. Den inneholder filmer produsert i samarbeid med Bjørkelangen vgs og støttet av Utdanningsdirektoratet. Det er seks filmer til hvert utdanningsprogram, dvs. 48 filmer i alt. I filmene snakker en engelsklærer med to elever på det aktuelle utdanningsprogrammet om hvorfor de valgte dette yrkesfaget, hva de har lært, hvilke verktøy de kjenner til osv. "Intro"-stien inneholder også interaktive oppgaver og skriveoppgaver til hver film. Elevene har tilgang til manus i PDF-form, og de får også oppgitt gloser til de viktigste ordene.

"Intro"-stien gir elevene en motiverende og lettfattelig start på arbeidet med Tracks PRO. De lærer noen viktige ord og begreper i faget, og de får trening i å bruke oppgavetypene og strukturen på nettstedet. Læreren og elevene i filmene er ikke morsmålsbrukere, men snakker et tydelig og tilgjengelig engelsk.

Martine and Daniel in one of the Martine and Daniel in one of the "Building and Construction" films.

 

Hva inneholder sti 1-4?

Stiene har samme kapitteltemaer i alle utdanningsprogrammene. Hvert kapittel innledes med læringsmålene for kapitlet.

 

Path 1:

Chapter 1.1: Starting out

I dette kapitlet blir elevene kjent med de ulike teksttypene og oppgavekategoriene på nettstedet. De får møte to ungdommer fra engelskspråklige land som har gjort yrkesvalg tilsvarende elevenes eget. I tillegg blir de kjent med nyttige hjelpemidler som den elektroniske ordboka og fagordlista.

Chapter 1.2: The future

Fokus i kapitlet er elevenes egen framtid og utviklingen av yrkesfaget de har valgt. Elevene møter sentrale problemstillinger i fagene, som for eksempel framtidas byggematerialer (Bygg- og anleggsteknikk), varehandel i en digitalisert framtid (Service og samferdsel), matproduksjon i framtida (Restaurant- og matfag) og utviklingen av ny velferdsteknologi (Helse- og omsorgsfag).

Chapter 1.3: Writing application letters

Det er nyttig for alle å lære seg å skrive en god søknad og CV. Kapitlet gir en praktisk rettet innføring i dette, med bruk av modelltekster og med eksempler og oppgaver rettet mot hvert enkelt utdanningsprogram.

 

Path 2:

Chapter 2.1: Occupations

I sti 2 står innlæring av fagvokabular i sentrum. Hvert utdanningsprogram kan lede til et stort antall yrker, og i dette kapitlet lærer elevene om mange av dem. De får også skrive- og presentasjonstrening og får øve seg på å ta notater fra filmer og tekster.

Chapter 2.2: Tools and equipment

Alle yrker har sine verktøy og hjelpemidler. I dette kapitlet står naturlig nok innlæring av navn og begreper sentralt, men elevene lærer også om verktøy i et historisk perspektiv, og de får en innføring i ulike målenheter og hvorfor det er nyttig å bruke omregningstabeller som verktøy i yrkeslivet.

Chapter 2.3: Writing reports

Rapportskriving er viktig i yrkeslivet. I kapitlet tar vi for oss to sentrale rapporttyper: ulykkesrapport og utplasseringsrapport. Igjen er modelltekster og eksempler i stor grad hentet fra elevenes eget utdanningsprogram.

 

Path 3:

Chapter 3.1: Health and safety

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig i alle yrker. I dette kapitlet lærer elevene om generelle temaer som sikkerhetsutstyr og førstehjelp, de trener mer på skriving av ulykkesrapport (jf. kap. 2.3), og de jobber med fagspesifikke ulykkestilfeller.

Chapter 3.2: Lessons to learn

Vi møter to ungdommer som holder på med samme type yrkesopplæring som elevene selv. I kapitlet tas det opp et variert utvalg fagspesifikke temaer, som f. eks bilmekanikk og metallarbeid (TIP), kundebehandling i butikk og frisørsalong (hhv. Salg og service og Design og håndverk), hygiene og matforgiftning (Restaurant- og matfag) og stell og pleie av eldre (Helse- og omsorgsfag).

Chapter 3.3: Writing at work

Kapitlet handler om å skrive klager på produkter eller tjenester, og om å besvare slike klager. Dette er generelt nyttig i arbeidslivet. Ikke minst handler dette om å videreføre arbeidet fra kapittel 1.3 og 2.3, der elevene lærte at formell språkbruk, høflighet og riktig oppsett er viktig når man skal skrive noe i en yrkessammenheng.

 

Path 4:

Chapter 4.1: Challenges

Hvilke krav stilles i dagens arbeidsliv? Hvilke typer ansvar må elevene være klare for å ta på seg? Hva vil det si å oppleve mestring og føle yrkesstolthet? Kapittel 4.1 handler om utfordinger og muligheter elevene vil møte på jobben.

Chapter 4.2: Revision

Elevene har jobbet seg gjennom mange kapitler med et vidt spekter av yrkesrelatert tematikk og vokabular. I kapittel 4.2 får de mulighet til å repetere fakta og sjekke at de forstår sentrale ord og uttrykk. I tillegg får de mulighet til å jobbe med skriveoppgaver til hver av de fire stiene.

Chapter 4.2: Writing 5-paragraph essays

I det siste skrivekurset får elevene en innføring i skriving av "argumentative 5-paragraph essay", en sjanger mange vil ha stor nytte av å beherske, ikke minst til eksamen. Kapitlet er bygget opp rundt modelltekster og eksempler, og det avsluttes med at elevene får i oppgave å skrive en komplett tekst.

 

Forfattere

Petter Fuhre (Rosthaug vgs), Nina Bache Bøckmann (Glemmen vgs), Philip Grey (Bjørkelangen vgs), Ellen Johanne Narum Fodnestøl (Gjøvik vgs), Fredrik Arnesen (Mysen vgs), Siri Mohammad-Roe (Nordseter)

Medvirkende i filmene i "Intro"-stien: Karianne Lotterud, Julia Mong og Eskild Svendsen (Bjørkelangen vgs)

 

Nødvendig programvare

Nettleser: Nettstedet virker best med nyere nettlesere med javascript aktivert.
Gamle nettlesere, som f.eks. Internet Explorer 8.0, vil ikke fungere korrekt.

For å kunne se og lese noe av dette materialet trenger du: Adobe Acrobat og Flash 10

 

Kontaktinformajon

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til nettstedet, ta gjerne kontakt med oss.

Telefon: 21 61 75 25

Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo

Postadresse: Cappelen Damm videregående, 0055 Oslo

E-post: tracks@cappelendamm.no

Redaktør: Birger Nicolaysen

Ansvarlig for siden er Cappelen Damm AS

 

Innspilling av lyd til alle tekstene på nettstedet (ca. 460 lydfiler) og filmene i "Intro"-stien er utviklet med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet.